English

技術發展組 簡介
數位典藏技術發展組主要的工作,包括分析內容單位或內容擁有者的需求,規劃與發展數位典藏相關的技術與系統,並提供技術的諮詢與協助。
數位典藏技術發展組已發展的核心技術包括:Metadata管理系統的設計與建置、多媒體檔案的管理與呈現、影音與照片的格式轉換、網頁與資料庫的全文檢索、聯合目錄系統建置、中文缺字處理、數位版權管理、影音與照片的內容分析、地理資訊整合應用等技術;利用這些技術,我們為數位典藏與數位學習國家型科技計畫建立了30個以上的數位典藏系統。
為了將大量及高品質的數位典藏成果傳播與散佈到一般大眾,並鼓勵大眾典藏與分享數位內容,數位典藏技術發展組實現Web 2.0 的概念,發展了影音部落格系統VCenter與整合地理及生活資訊的檢索系統 MoZop。VCenter具有讓使用者上傳與編輯影音內容的功能,並使用了影音串流播放的技術,以提供使用者發佈、創作與分享影音內容的平台。MoZop使用Web minning的技術,自動收集網際網路上的日常生活資訊(例如美食指南和政府機關位置等),並使用地理資訊處理技術,整合了地理空間資訊,以地圖方式呈現生活資訊。
 
 
 
 何建明 Jan-Ming Ho 博士,
 Computer Science ,
 Northwestern University
more information
 簡立峰 Lee-Feng Chien 博士,
 Computer Science ,
 National Taiwan University
more information
 
 陳祝嵩 Chu-Song Chen 博士,
 Computer Science and Information
 Engineering, National Taiwan
 University
more information
 
 李漢銘 Hahn-Ming Lee 博士,
 Computer Science ,
 National Taiwan University
more information
 
sa  王祥安
 Hsiang-An Wang
ch  
 Chia-Hao Lee
李祐陞
 You-Sheng Li
 
 李佳霖
 Charles Lee
eva  李政宏
 Cheng-Hung Li
王美雪
 Mei-Xue Wang
 
 黃紀禎
 Ginny Huang
uni  洪夢麟
 Meng-Lin Hung
taihsun  吳泰勳
 Taih-Sun Wu
 
stanly  方俞喬
 Yu-chiao Fang
ts  黃翰隆
 Han-Lung Huang
uni  鐘緯駿
 Wei-Chun Chung
 
stanly  許宏敏
 Hung-Ming Hsu
ts  林書宇
 Shu-Yu Lin
ts  王佑鈞
 Yu-Chun Wang
 
 蔡玉娟
 Yu-Chuan Tsai
 
 
 
 范紀文
 Chi-Wen Fann
 鍾子帆
 Tzu-Fan Chung
 陳惠萍
 Hui-Ping Chen
augcat  林欣慧
 Hsin-Hui Lin
 
 黃瑞玲
 Jui-ling Hwang
eiga  張益嘉
 I-Chia Chang
johan  洪崇熙
 Chung-Hsi Hung
bluecity  陳貴青
 Guey-Ching Chen
 
eddy  林金龍
 Chin-Lung Lin
joyce  陳心渝
 Hsin-Yu Chen
kulun  黃國倫
 Ku-Lun Huang
mango 蕭人豪
 Jen-Hao Hsiao
 
 王喻正
 Yu-Cheng Wang
 林德潤
 Te-Jun Lin
 楊正雄
 Cheng-Hsiung Yang